ใครเป็นใครในการทำงานเป็นทีม

เรื่องราวน่ารู้

teamwork.jpgในการทำงานโครงการหนึ่งๆ เราเคยลองวิเคราะห์บทบาทที่เราต้องทำในงานชิ้นนั้นหรือไม่ ว่ามีงานด้านไหนที่เราต้องทำบ้าง แต่ละอย่างมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกันอย่างไร จากประสบการณ์ของคนทำงานมีการสรุปกันว่า ในการทำงานเป็นทีมซึ่งไม่ว่าในโครงการนั้นจะมีคนทำงานสักกี่คน แต่บทบาทหน้าที่หลักๆ ที่ต้องทำนั้นมีอยู่ประมาณ 5 ด้าน ดังนี้


1. บทบาทนักวิจัย (Researcher) เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจกรอบทางด้านกฎหมายและวัฒนธรรม ตลอดจนถึงทรัพยากรต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในโครงการ

2. บทบาทศิลปิน (Creative) เพื่อทำหน้าที่ในขั้นตอนการสร้างวิสัยทัศน์ กำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในแต่ละขั้นตอน โดยอาจจะคิดค้นสร้างสรรค์ไว้หลายๆ ยุทธวิธี ให้เป็นทางเลือกหลายๆ ทาง บทบาทศิลปินต้องทำงานประสานกับนักวิจัย เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลที่นักวิจัยหามาให้และอาจต้องย้อนกลับไปขอข้อมูลเพิ่มเติมจากนักวิจัยอยู่บ่อยครั้ง

3. บทบาทผู้พิพากษา เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกจากการคิดค้นของศิลปิน บางครั้งเมื่อถึงขั้นนี้อาจพบว่าข้อมูลที่มีไม่พอที่จะใช้ในการตัดสินใจ อาจต้องย้อนกลับไปขอข้อมูลจากนักวิจัยเช่นกัน

4. บทบาทนักสู้ เพื่อลงปฏิบัติ ลงมือลุยงาน ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีพลังในการฟันฝ่าอุปสรรค มีความอดทน มีความานะมุ่งมันที่จะนำยุทธวิธีที่ได้จากการตัดสินใจของผู้พิพากษาไปปฏิบัติให้เป็นจริงให้ได้

5. บทบาทผู้จัดการ หรือ Facilitator มีหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ ดูแลกระบวนการให้ดำเนินไปตามขั้นตอน ส่งเสริมให้แต่ละคนได้แสดงบทบาทของตนเองเต็มที่ ดูแลวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม รวมทั้งจัดการความขัดแย้งในทีม บทบาทนี้ต้องมีลักษณะเป็นผู้นำสมัยใหม่ (Modern leadership) ซึ่งเป็นผู้จัดการกระบวนการในการทำงาน ไม่ใช่ผูกขาดการตัดสินใจหรือคอยสั่งการอย่างเดียว

บทบาทในทีมทำงานทั้ง 5 บทบาทนี้ มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เกื้อหนุนกัน และในการทำงานจริงนั้นเราก็ไม่สามารถแบ่งบทบาทอย่างชัดเจนและเด็ดขาดจากกันได้ บางครั้งในคนคนเดียวกันอาจต้อง

ทำงานในหลายบทบาท แต่การวิเคราะห์และแบ่งบทบาทต่างๆ ข้างต้นก็เพื่อให้เห็นบุคลิกลักษณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละบทบาท ซึ่งจะเห็นว่านักวิจัย ศิลปิน ผู้พิพากษา และนักสู้ จะมุ่งไปที่เนื้อหาของงาน ในขณะที่บทบาทผู้จัดการหรือ Facilitator มุ่งไปที่กระบวนการในการทำงานร่วมกัน

** ข้อมูลจากจดหมายข่าวประชาสังคม
Comments are closed.

Share