เวที จินตนาการสยาม ปี ๒๕๖๐ ท่ามกลางคลื่นของความเปลี่ยนแปลงแห่งโลกและท้องถิ่น

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civicnet) ทีมวิทยากรกระบวนการโดย อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ จัดเวที “จินตนาการสยาม ปี ๒๕๖๐ ท่ามกลางคลื่นของความเปลี่ยนแปลงแห่งโลกและท้องถิ่น” ณ พนาศรม รีสอร์ท ศาลายา จ.นครปฐม

ผลการจัดเวที
– ตัวแทนผู้เข้าร่วมเวทีกล่าวสรุปผลการจัดเวทีที่ต่อเนื่องจากวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีเกิดความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดเวทีร่วมกัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการโดยผู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานโดยใช้ศักยภาพของเครือข่ายการทำงาน ทั้งเครือข่ายผูกพัน (Bonding network) เชื่อมโยงกับเครือข่ายข้ามพรมแดน (Bridging network) อาทิ สื่อ ราชการ จิตอาสา แกนนำเครือข่าย ภาคี ชมรม สถาบัน ชุมชน กลุ่มธุรกิจ เครือข่ายดังกล่าวเป็นเครือข่ายที่มีพลังในการเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

– การระดมสมองครั้งนี้เพื่อขัดเกลาแนวคิดให้แหลมคม และเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ด้วย input จากประสบการณ์การทำงานในพื้นที่และข้อมูล ความรู้ที่เป็นจริง คำถามจากการจัดเวทีครั้งก่อน ร่างกรอบความคิด และหลัก ไอคิโดะ ได้ output คือ นำไปสู่การจัดตั้ง organize project และเครือข่ายที่มีพลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีความชัดเจนในขอบเขตเชิงเนื้อหาและพื้นที่ มีผลงานเผยแพร่ ผู้ทำหน้าที่สื่อ และเวทีระดมสมอง ในเวทีนี้ได้ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมเวทีครั้งต่อไป ซึ่งเป็น stakeholder ที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย

Share