เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (ภาคใต้)

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

(กล่าวถึงที่มาที่ไปของโครงการ ทำเจตจำนงค์และบริบทของเวทีให้กระจ่างชัด ก่อนเข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนฯ)

วันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ มูลนิธิการเรียนรู้พัฒนาประชาสังคม โดยอ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในโครงการเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคประชาชน โดยการสนับสนุนของสำนักงานปฏิรูป ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี โดยเหตุผลในการจัดโครงการ คือ

อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จะย่างเข้าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  อันเป็นปีที่เวียนบรรจบครบรอบ ๔๐ ปี วีรชน ๑๔ ตุลาฯ  ถ้านับเป็นวัยของคนคนหนึ่ง  ต้องถือว่าเข้าสู่วัยสำคัญของชีวิต ที่มีทั้งประสบการณ์อันโชกโชน และยังมีพลังงานในการทำงานในอนาคตอีกสองสามทศวรรษหน้า

การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับอนาคต  ดังที่สุภาษิตอาหรับกล่าวว่า “คนที่ไม่มีอดีตนั้นไม่มีอนาคต” เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในโลกที่เป็นยุคสมัยแห่งสังคมเรียนรู้  เราเคยคิดว่า เมื่อจัดเวทีระดมสมองให้คนทำงานมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันแล้ว “การเรียนรู้” ก็จะผุดบังเกิดขึ้นมาเอง  แต่หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ได้เกิดการเรียนรู้จริงดังหัวข้อจัดประชุม  แม้จะทำงานที่มีปริมาณมาก แต่คุณภาพก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นตามปริมาณ  แสดงว่าเรายังไม่ได้เรียนและไม่ได้รู้จากประสบการณ์จริง  เป็นเพียงมายาคติที่หลอกตัวเองว่า รู้คิด รู้แล้ว .. การหลงอยู่ในภาพมายา  ไม่เห็นภาพจริงทำให้เราสร้างแผนที่ที่ผิด ๆ ขึ้นในสมอง และเมื่อเราเดินตามแผนที่ที่ผิด  เราก็จะเดินหลงทาง หาทางออกจากสถานการณ์โลกและสังคมไทยที่ซับซ้อนพลิกผันไม่ได้

(ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคใต้ –ขึงขัง –เข้มข้น –ศักดิ์สิทธิ์ –อบอุ่น–น่ารัก)


การจัดเวทีเรียนรู้ครั้งนี้ก็เพื่อชวนให้ครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งร่วมกันในการทำแผนที่เดินทางและ “ปูมเดินเรือ” ที่ถูกต้อง หรือภาษายุคดิจิตัลเรียกว่า “ระบบจีพีเอส (GPS) แห่งภาพความคิด” เสียใหม่ พร้อมทั้งให้มีทัศนะร่วมกันของโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงพลิกผันครั้งสำคัญๆ  และสัมผัสได้ถึง “วิญญาณแห่งยุคสมัย”(spirit of time)

ดังนั้นผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกคนต้องมีสติตระหนักรู้ ตั้งแต่ตัดสินใจเข้าร่วมครั้งนี้ว่าจะต้องเค้นเอาศักยภาพสูงสุดของตนขึ้นมา เพื่อค้นหาและตอบ อีกทั้งสืบค้นคำถามที่มีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้สำเร็จตามเจตนารมณ์ของวีรชน ๑๔ ตุลาฯ

(timeline เส้นแห่งเวลาเพื่อทบทวนการทำงาน ทบทวนความคิดและการกระทำของตนเอง ทบทวนบทบาทของขบวนการและกลุ่มต่างๆ ในการปฏิรูปสังคมไทย)

(ผ่อนคลายกายใจสู่สภาวะสงบและพลังงานชีวิต ด้วยการเปล่งเสียงให้เกิดพลัง)

–เชิญพบกันอีกครั้ง ในเวทีภาคกลาง ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๕๕–

Share