เวทีระดมสองแกนนำ พลเมืองที่เป็นข้าราชการ กทม.

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

เมื่อวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civicnet) ทีมวิทยากรกระบวนการโดย อาจารย์ชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนแก่เครือข่ายปฏิรูปประเทศไทย ในเวทีระดมสมองแกนนำ พลเมืองที่เป็นข้าราชการ ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

 

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๒๖ คน ได้แก่ วิทยากรและทีมงาน ๓ คน ส่วน ๒๓ คน เป็นข้าราชการจากโรงพยาบาล กศน. กรมชลประทาน เทศบาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันอุดมศึกษาและข้าราชการที่เกษียณอายุก่อนกำหนด

วัตถุประสงค์ของการจัดเวที เพื่อให้ข้าราชการระดับล่างและระดับกลาง ที่มีความตั้งใจทำงานเพื่อชุมชนและสังคม มีพลังสร้างสรรค์สังคมสามารถร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศ และเป็นการต่อยอดจากการจัดเวทีปฏิรูปประเทศไทย

Read More

เวทีระดมสมอง หัวข้อ ปฏิรูปประเทศไทย จ.สมุทรสงคราม

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ – วันอาทิตย์ ที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๔ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civicnet) ทีมวิทยากรกระบวนการโดย อาจารย์ชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนแก่เครือข่ายปฏิรูปประเทศไทย ในหัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทย” ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

Read More

โครงการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดสระบุรี

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔- วันอาทิตย์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔   จังหวัดสระบุรี  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  โครงการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน  จังหวัดสระบุรี  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ   ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  จัดกระบวนการโดย มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม  นำทีมวิทยากรกระบวนการโดย อาจารย์ชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์  ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civicnet)

Read More

โครงการสร้างความมั่นคงระบอบประชาธิปไตย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

โดยการสนับสนุนของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

จัดกระบวนการโดย มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสัมคม (Civicnet)
๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมริมทะเลบ้านกรูด  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรัขันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ได้เริ่มต้นขึ้น ในเวลา ๑๐.๐๐ น.  โดย คุณสุภาพ สิริบรรณสพ ตัวแทนจากสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการสร้างความมั่นคงระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   ซึ่งท่านได้เน้นย้ำเกี่ยวกับความสำคัญของโครงการสร้างความมั่นคงระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ท่านได้กล่าวถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่โชคดีที่สุดในประเทศไทยเพราะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประทับที่พระราชวังไกลกังวล  นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่ในหลวงทรงมีโครงการพระราชดำริมากมาย เช่น  โครงการอ่างกักเก็บน้ำขนาดเล็กแห่งแรกที่เขาเต่า  โครงการสร้างทางหลวงชนบทแห่งแรกในประเทศไทยเป็นแห่งแรกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย

จากนั้น นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวทักทายและให้กำลังใจแก่เข้าร่วมประชุม  โครงการสร้างความมั่นคงระบอบประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย

Read More

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

โดยการสนับสนุนของ จังหวัดชลบุรีสำนักงานจังหวัดชลบุรี และ  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดกระบวนการโดย มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civicnet)  วันที่๗-๙ มกราคม  ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมปลาดาว กิจการอาคารรับรองสวัสดิการ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Read More

"ยุติธรรมชุมชน" ถอดสลักระเบิดได้

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

บทสัมภาษณ์จาก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย

การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  เป็นหนึ่งในเป้าหมายใหญ่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย  ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  “ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์” ประธานสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสัมคม และกรรมการสมัชชาปฏิรูป ที่มีนพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน ฉายภาพปัญหาความยุติธรรม และ การสร้างความเป็นธรรมรากหญ้ากับโมเดล “ยุติธรรมชุมชน”

Read More

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดสมุทรสงคราม

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

นายร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนางศิริ กำปั่นทอง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสมทุรสงคราม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ได้เริ่มต้นขึ้น ในเวลา ๑๐.๐๐ น.  โดยนางศิริ กำปั่นทอง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสมทุรสงคราม      และนายร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ซึ่งท่านได้เน้นย้ำเกี่ยวการทำงานแบบประสานความร่วมมือ ที่ต้องสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลาระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ

Read More

สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความมั่นคงระบอบประชาธิปไตย

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ วิทยากร

สังคมไทยนับตั้งแต่ช่วงต้นปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ได้มีการขยายตัวของความขัดแย้งทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของต่างประเทศ ที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำให้ครึ่งหนึ่งของพลังความคิด พลังงานแห่งสังคมไทย และเวลาบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลต้องสูญเสียไปกับการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมือง งบประมาณจำนวนหนึ่งต้องนำมาใช้ในการควบคุมและการดูแลการชุมนุมที่ยืดเยื้ออันส่งผลให้เกิดความชะงักงันทางเศรษฐกิจและจิตใจของประชาชนทั้งประเทศ

Read More

จิตวิวัฒน์ : ปฏิรูปจิตสำนึก

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง

โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 9 กันยายน 2553


ตุลาคมเป็นเดือนแห่งการระลึกถึงความตายของเพื่อนคนไทยในความขัดแย้งทางการเมือง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และก็ควรรวมถึงการเสียชีวิตกรณีพฤษภาคม ๒๕๓๕ และเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ด้วย ชีวิตเป็นของมีค่า ไม่ควรทำให้ตกไปเพราะเหตุใดๆ หรือเพื่อผลใดๆ คนไทยทั้งมวลควรคิดทบทวนอย่างลึกซึ้งว่าในการอยู่ร่วมกันต่อไป ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ต้องมาฆ่ากันอีก แม้เพราะเหตุใดๆ หรือเพื่อผลใดๆ การฆ่าเป็นบาปมหันต์ คนไทยจะฆ่ากันไม่ได้อีกต่อไป

Read More

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (Civicnet) ประชุมหาแนวทางปฎิรูปประเทศไทย

ความเคลื่อนไหวภาคพลเมืองที่มา :  หน้าข่าว สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.มอ.)

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ และ อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ ) * ร่วม กับพี่น้องเครือข่ายแกนนำประชาสังคมร่วมกันประชุมหารือ แนวทางการปฎิรูปประเทศไทยในภาวะวิกฤตของประเทศ โดยให้ทุกคน Cheek in แลกเปลี่ยนปัญหาในพื้นที่และการเมืองไทยขณะนี้เป็นอย่างไร

Read More